ข่าวประชาสัมพันธ์
1.เปิดระบบสั่งข้อสอบให้สนามสอบสั่งข้อสอบได้ในวันที่ 10/07/2016 ถึงวันที่ 11/11/2016
2.วันที่ 29/08/2016 ถึงวันที่ 11/11/2016 ระบบเปิดให้ทำการตรวจสอบข้อมูลการสั่งข้อสอบของสนามสอบ