ข่าวประชาสัมพันธ์
1.เปิดระบบสั่งข้อสอบให้สนามสอบสั่งข้อสอบได้ในวันที่ 08/01/2018 ถึงวันที่ 21/01/2018
2.วันที่ 08/01/2018 ถึงวันที่ 21/01/2018 ระบบเปิดให้ทำการตรวจสอบข้อมูลการสั่งข้อสอบของสนามสอบ