ข่าวประชาสัมพันธ์
1.เปิดระบบสั่งข้อสอบให้สนามสอบสั่งข้อสอบได้ในวันที่ 06/01/2016 ถึงวันที่ 22/01/2016
2.วันที่ 06/01/2016 ถึงวันที่ 22/01/2016 ระบบเปิดให้ทำการตรวจสอบข้อมูลการสั่งข้อสอบของสนามสอบ