ข่าวประชาสัมพันธ์
1.เปิดระบบสั่งข้อสอบให้สนามสอบสั่งข้อสอบได้ในวันที่ 11/12/2018 ถึงวันที่ 21/12/2018
2.วันที่ 11/12/2018 ถึงวันที่ 26/12/2018 ระบบเปิดให้ทำการตรวจสอบข้อมูลการสั่งข้อสอบของสนามสอบ