ข่าวประชาสัมพันธ์
1.เปิดระบบสั่งข้อสอบให้สนามสอบสั่งข้อสอบได้ในวันที่ 07/01/2017 ถึงวันที่ 22/01/2017
2.วันที่ 07/01/2017 ถึงวันที่ 22/01/2017 ระบบเปิดให้ทำการตรวจสอบข้อมูลการสั่งข้อสอบของสนามสอบ