ข่าวประชาสัมพันธ์
1.เปิดระบบสั่งข้อสอบให้สนามสอบสั่งข้อสอบได้ในวันที่ 03/05/2019 ถึงวันที่ 21/12/2019
2.วันที่ 03/05/2019 ถึงวันที่ 21/12/2019 ระบบเปิดให้ทำการตรวจสอบข้อมูลการสั่งข้อสอบของสนามสอบ