ข่าวประชาสัมพันธ์
1.เปิดระบบสั่งข้อสอบให้สนามสอบสั่งข้อสอบได้ในวันที่ 11/07/2017 ถึงวันที่ 31/07/2017
2.วันที่ 11/07/2017 ถึงวันที่ 31/07/2017 ระบบเปิดให้ทำการตรวจสอบข้อมูลการสั่งข้อสอบของสนามสอบ